Zespół Inerdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49a
telefon: 75/ 76 12 349, kom. 601 482 197, 661 659 763

 

W dniu 17 grudnia 2010 r. Rada Miasta Piechowice Uchwałą nr 4/II/2010 uchwaliła  „tryb i sposób powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz warunki jego funkcjonowania.”

W dniu 20 kwietnia 2011 r. Zarządzeniem Nr 30/2011 Burmistrz Miasta Piechowice powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dniu 28 czerwca 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający na terenie Gminy Piechowice.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą:

  1. Przedstawiciele Jednostki Organizacji Pomocy Społecznej:
   p. Jolanta Karońska
  2. Przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
   p. Ilona Ulanecka
   p. Marek Jezierski
  3. Przedstawiciel Policji:
   p. Krystian Czyżewski,
  4. Przedstawiciel Oświaty:
   p. Joanna Janicka
   p. Dorota Kacprzycka
   p. Beata Mikiciuk- Murzyn
  5. Przedstawiciel Ochrony Zdrowia:
   p. Cezary Zahorski
   p. Krystyna Galus
  6. Kurator Sądowy:
   p. Adrianna Łozowiecka
  7. Przedstawiciele Stowarzyszeń:
   p. Józef Góral
  8. Przedstawiciele innych organizacji:
   p. Krystyna Chmura

 

Zespół wyłonił Prezydium w składzie:

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. p. Krystyna Chmura

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: p. Jolanta Karońska

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

  1. - Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
  2. - Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
  3. - Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
  4. - Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
  5. - Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
  6. - Tworzenia grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
  7. - Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

Sprawy organizacyjno - techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach
ul. Kryształowa 49a
e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Rodzina to podstawowe i najważniejsze środowisko w życiu człowieka. W rodzinie kształtują się systemy wartości, osobowości, powstają więzy emocjonalne i relacje między członkami rodziny, które mają wpływ na funkcjonowanie człowieka w całym jego życiu. W przypadku dysfunkcji rodzina nie może realizować swoich podstawowych zadań ulega destrukcji i niejednokrotnie dochodzi do jej rozpadu. Czynnikiem istotnie zaburzającym funkcjonowanie rodziny jest przemoc, która stała się poważnym zagrożeniem rodziny.

 

Stop przemocy w rodzinie! - plakat (format JPG 680KB)

 

Przemoc może występować w różnych formach:

 • Przemoc fizyczna - wszelkiego rodzaju działanie bezpośrednie z użyciem siły, którego rezultatem  jest nieprzypadkowe zranienie.
 • Przemoc  psychiczna - prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne.
 • Przemoc seksualna - wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy.
 • Przemoc ekonomiczna - prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy.
 • Zaniedbanie - ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

W świetle Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc zazwyczaj powtarza się, ma charakter długotrwały i cykliczny, co może trwać latami.

W cyklu przemocy wobec bliskich można zaobserwować trzy następujące po sobie fazy

 • faza narastania napięcia - wzrost sytuacji konfliktowych,
 • faza ostrej przemocy - wybuch agresji,
 • faza miodowego miesiąca - czas skruchy i okazywania miłości.

Za przemoc w rodzinie zawsze odpowiedzialny jest sprawca, bez względu na to, co zrobiła ofiara.

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach jest powołany Zespół Interdyscyplinarny, który ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy, następnie podejmuje działania w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych

Świadek przemocy w rodzinie to bardzo ważna osoba. Ważna, bo często jedyna, która może pomóc w przerwać przemoc! Jeśli jesteś świadkiem przemocy między współmałżonkami albo widzisz, że ktoś krzywdzi dzieci... Może zdarza się, że słyszysz zza ściany krzyki, wołanie o pomoc, czyjś płacz. Może widzisz, że ktoś z Twoich sąsiadów, znajomych, doznaje przemocy. Nie prosi cię o pomoc. Stara się ukryć ślady pobicia. Można wtedy uznać, że nie chce pomocy albo że akceptuje taką sytuację. To nieprawda!!!!!!!

Przemoc w rodzinie tworzy zamknięty krąg!

Pamiętaj, że ofiara przemocy w rodzinie:

 1. Boi się

  1. o swoje życie i zdrowie;
  2. tego, że nawet jeśli zawiadomi o przestępstwie policję, prokuraturę to i tak nikt nie będzie chciał zeznawać, że widział, słyszał jak ona doznaje przemocy;
 2. Nie wierzy
  1. że ktoś chce i może jej pomóc;
  2. że ma prawo prosić o pomoc;
  3. że coś się zmieni;
 3. Wstydzi się
  1. bo bierze na siebie całą odpowiedzialność za to co się dzieje w jej domu.

Nie musisz robić tego, co policja, prokurator, psycholog, lekarz.


Ważne jest przede wszystkim to, żebyś zawiadomił osoby, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych, czyli:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Prokuraturę
 • Policje

Dzięki Tobie te instytucje pomagające ofiarom przemocy mogą dotrzeć do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują.

 

Informacja o lokalnych placówkach udzielających pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy (format PDF 33KB)

 

Informacja o lokalnych i ogólnopolskich placówkach udzielających pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy (format PDF 54,6KB)

do góry
Projekt i wykonanie INESA