Realizacja projektu Nasza szansa - 2008

Z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach na dzień 31.12.2007 roku korzystało 139 rodzin i głównym powodem zwrócenia się o pomoc do Ośrodka jest bezrobocie. Liczba osób bezrobotnych na dzień 31.12.2007 r. w Gminie Piechowice wynosiła 210 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze, z czego 109 osób to kobiety, tylko 25 osób posiadało prawo do zasiłku, a powyżej 50 roku życia zarejestrowanych było 81 osób, 20 osób z terenu Gminy to osoby niepełnosprawne, a 17 osób było poniżej 25 roku życia. Bezrobocie jest to jeden z największym problemów na terenie Gminy. Osoby korzystające z pomocy Ośrodka to często osoby bez odpowiednich kwalifikacji, mające niewystarczające kwalifikacje lub brak doświadczenia przez co nie mają możliwości podjęcia zatrudnienia i odmianie swej sytuacji życiowej. Niepowodzenia podczas poszukiwania pracy spowodowały u tych osób obniżenie motywacji do dalszego poszukiwania pracy oraz rozwijania swych umiejętności. Przyszli beneficjenci projektu charakteryzują się niską samooceną oraz brakiem umiejętności interpersonalnych. Mają przez to problemy z dostosowaniem się do życia w społeczeństwie, przez co grozi im wykluczenie z niego. Przeszkodą w podnoszeniu kwalifikacji jest często bariera finansowa,  która to zostanie zniesiona poprzez zorganizowanie bezpłatnych szkoleń oraz zwrotu kosztów przejazdu na szkolenia. Kursy zostaną zorganizowane dla mieszkańców jednej gminy – Piechowice pozwolą na przełamanie bariery w kontaktach interpersonalnych, ponieważ będą to osoby o podobnych problemach i w podobnej sytuacji życiowej.
Ważnym elementem w realizacji projektu będzie zatrudnienie pracownika socjalnego, który zajmie się między innymi pomocą przy realizacji kontraktów socjalnych podpisywanych w ramach projektu. Zatrudnienie pracownika to wymóg narzucony przez ustawę o pomocy społecznej, usprawni to pracę Ośrodka, oraz  zmniejszy ilość podopiecznych przypadających na jednego pracownika socjalnego.
Celem głównym projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.  W szczególności celem do zrealizowania poprzez projekt jest poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Piechowice.  Założone cele zostaną osiągnięte dla grupy beneficjentów ostatecznych dzięki udziałowi w szkoleniu tych osób z zakresu kucharza małej gastronomii oraz przeszkolenia w budowaniu i tworzeniu spółdzielni socjalnych. Dodatkowym celem szczegółowym projektu jest podniesienie motywacji osób uczestniczących w realizacji projektu, wykształcenie w nich umiejętności interpersonalnych oraz wyeliminowanie barier międzyludzkich.
Powyższe cele zaplanowane do osiągnięcia zgodne są z celem głównym oraz celami szczegółowymi zawartymi w VII Priorytecie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Narodową Strategią Spójności 2007-2013, Strategią Lizbońską, a także polityką spójności poprzez przyczynienie się do wzrostu konkurencyjności gospodarki.  Cele są również przedmiotem działań powiatu jeleniogórskiego w ramach Powiatowego Planu Działania Na Rzecz Zatrudnienia na lata 2007 – 2010. Aktualnie Ośrodek nie spełnia wymogów merytorycznych pod względem posiadania strategii, jednakże Gmina Piechowice jest w trakcie tworzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w którą zostaną wpisane cele projektu. Strategia zostanie przyjęta do realizacji nie później niż do 31.12.2008r.
Realizacja projektu zostanie oparta na zapisach zawartych w Planie Działania na lata 2007 – 2013 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

GRUPY DOCELOWA

W ramach projektu zostanie objętych 10 osób korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej w szczególności: - osoby długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (powyżej 12 miesięcy),- osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi. Ze względu na to, iż ogromna ilość osób objętych pomocą Ośrodka jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze, 4 osoby objęte projektem będą osobami długotrwale bezrobotnymi.
Rekrutacja beneficjentów ostatecznych będzie przeprowadzona przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach w 2 etapach.
W pierwszym etapie przez pracowników socjalnych zostaną przeprowadzone ankiety wśród klientów Ośrodka. Zostanie przeprowadzonych 50 ankiet, które po przeanalizowaniu przez koordynatora projektu, Kierownika Ośrodka i pracownika socjalnego pozwolą na wybranie grupy 30 osobowej skierowanej do kolejnego etapu rekrutacji.
Na drugim etapie rekrutacji zostanie zwołane zebranie Kierownika Ośrodka, koordynatora projektu oraz pracownika socjalnego z wytypowanymi w pierwszym etapie osobami. W trakcie spotkania zostaną przedstawione szczegółowe warunki udziału w projekcie, wymagania względem przyszłych beneficjentów ostatecznych oraz korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie.
W trakcie drugiego etapu rekrutacji Kierownik Ośrodka oraz pracownicy socjalni przeprowadzą indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. Takie działanie rekrutacyjne pozwolą na wyłonienie grupy 10 osób, jako grupy beneficjentów ostatecznych oraz lista osób zaliczonych do grupy rezerwowej, stworzonej na wypadek rezygnacji osoby z grupy podstawowej. W pierwszej kolejności do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze, które przeszły pomyślnie wszystkie etapy rekrutacji oraz wyraziły chęć wzięcia udziału w programie. Osoby zakwalifikowane są uważane za liderów w swoim środowisku; osoby te, poprzez udział w projekcie mają zachęcić społeczność lokalną do samorozwoju poprzez zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności.


Działanie 1 Aktywna integracja
W ramach tego działania zostanie podpisanych 10 kontraktów socjalnych, dzięki którym beneficjenci ostateczni zostaną przeszkoleni w kierunku kucharz małej gastronomii oraz z tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej. Wykonanie szkoleń zostanie zlecone wykonawcy zewnętrznemu. Pierwsze z wymienionych szkoleń będzie obejmowało 220 godzin zajęć z czego 160 godzin to zajęcia praktyczne i warsztaty i 60 godzin teorii. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem, natomiast beneficjenci ostateczni otrzymają certyfikaty ukończenia kursu i nabycia nowych umiejętności. Osoby uczestniczące w projekcie zostaną przeszkolone z zakresu gotowania, prowadzenia kuchni oraz podstaw zakładania własnej działalności gospodarczej. Kurs kucharz małej gastronomii zostanie przeprowadzony w okresie od kwietnia do września z przerwą wakacyjną lipiec – sierpień. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w systemie 5 godzinnym, po 4 w miesiącu od kwietnia do września. Natomiast zajęcia praktyczne odbywać się będą od kwietnia do września w grupach 2 osobowych po 6 godzin. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrefunduje koszt przejazdu na szkolenie 10 beneficjentom ostatecznym przez cały okres kursów , co stanowi wkład własny Ośrodka. Beneficjanci ostateczni zostaną skierowani na badania profilaktyczne, niezbędne do praktyki w zawodzie kucharz oraz umożliwiające podjęcia późniejszego zatrudnienia.
Drugi z kursów - z zakresu tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej połączony ze szkoleniem kształtowania zdolności społecznych, treningiem motywacyjnym rozpoczną zajęcia aktywizacyjno-motywacyjne, kolejne będą zajęcia z przygotowywania i tworzenia spółdzielni socjalnej. Szkolenie odbywać się będzie w okresie od września do listopada. Szkolenie prowadzone będzie metodą warsztatową z wykorzystaniem gier strategicznych, testów, zabaw aktywizacyjnych oraz odpowiedniego sprzętu. Każdy blok zajęciowy będzie prowadzony przez dwóch doświadczonych trenerów posiadających doświadczenie w zakresie pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz po ukończeniu szkolenia certyfikat poświadczający zakończenie kursu.
W ramach aktywnej integracji beneficjenci ostateczni skorzystają z 2 godzinnego doradztwa indywidualnego z doradcą personalnym. Doradztwo będzie prowadzone nieodpłatnie w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze. Każdy z Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w projekcie zostanie objęty dwoma instrumentami aktywnej integracji (skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową - szkolenie z zakresu tworzenia spółdzielni socjalnych oraz szkolenie kucharz małej gastronomii oraz skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia - sfinansowanie badań w zakresie medycyny pracy). Wszelkie działania będą realizowane zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Działanie 2 Praca socjalna
Działanie zostanie zrealizowane poprzez zatrudnienie pracownika socjalnego, który zostanie wyłoniony w trakcie naboru na wolne stanowisko. 
Zakupione zostanie wyposażenie stanowiska pracy nowego pracownika socjalnego w postaci umeblowania.
Działanie 3 Zasiłki i pomoc w naturze
W ramach tego działania zaplanowana jest pomoc w formie finansowej dla osób objętych kontraktami socjalnymi. Beneficjenci ostateczni otrzymają zasiłki celowe oraz bilety na  przejazdy na szkolenie odbywające się poza miejscem zamieszkania, co stanowić będzie wkład własny Ośrodka.
Działanie 4 Zarządzanie projektem
W ramach tego zadania zostanie założony wyodrębniony rachunek bankowy na potrzeby projektu. Zakupiony zostanie komputer typu notebook dla potrzeb realizacji i monitoringu projektu dla koordynatora oraz obsługi finansowej projektu. Obsługą projektu zajmie się koordynator projektu- osoba zatrudniona w Ośrodku na etat, który dostanie dodatek z tytułu zwiększenia obowiązków; oraz Kierownik jednostki, który zajmie się realizacją zadań zawartych w programie, w tym nadzorem nad pracą koordynatora oraz całością projektu.
W ramach kosztów pośrednich zostanie sfinansowany dodatek dla księgowej na stałe zatrudnionej w Ośrodku oraz dodatek dla Kierownika Ośrodka.
Prowadzona będzie bieżąca obsługa projektu tj. wszystkie działania dotyczące obsługi beneficjentów ostatecznych, obsługa finansowo-księgowa, bieżący monitoring projektu.
MOPS zatrudniając pracownika socjalnego w ramach realizowanego projektu spełni wymogi organizacyjne.
Działanie 5 Promocja projektu
Zostanie opracowany plan promocji projektu oraz materiały informacyjne. Przygotowane oraz wydrukowane zostaną druki oraz formularze (2000 sztuk)dotyczące realizacji projektu, a także plakaty (6 sztuk) oraz ulotki (200 sztuk). Działanie będzie realizowane poprzez zamieszczenie darmowych informacji na stronie internetowej Miasta Piechowice, w Informatorze Piechowickim oraz rozwieszenie plakatów na tablicach informacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach, Urzędu Miasta oraz na terenie miasta. W budynkach Ośrodka oraz Urzędu Miasta będą dostępne ulotki informacyjne na temat projektu. W prasie oraz na stronie internetowej Miasta Piechowice będzie zamieszona informacja o przebiegu realizacji projektu. Wszelkie materiały informacyjne będą zawierały obowiązujące logotypy dotyczące projektu.
Promocja projektu będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1083/2006, wytycznymi zawartymi w „Narodowych Ramach Odniesienia 2007-2013: Wytyczne w zakresie informacji i promocji” z 13 sierpnia 2007 roku oraz Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013.
W ramach kosztów pośrednich zostaną zakupione materiały biurowe i eksploatacyjne niezbędne do realizacji projektu

do góry
Projekt i wykonanie INESA