Realizacja projektu Nasza szansa - 2009

„Promocja integracji społecznej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu” to tytuł projektu realizowanego od 1 lutego do 31 grudnia 2009 roku w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten będzie współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

Planowana wartość projektu: 161 000.00 zł, w tym 85% środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, 5% środki z budżetu państwa oraz 10% środki z budżetu MGOPS-u w Nowogrodźcu.

Celem ogólnym projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.

Celami szczegółowymi projektu są

  • poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez upowszechnianie form aktywnej integracji i pracy socjalnej, 
  • objęcie osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym kontraktami socjalnymi zawierającymi instrumenty aktywnej integracji w celu zwiększenia szans na rynku pracy.

W ramach realizacji projektu wsparciem zostaną objęte następujące grupy docelowe: osoby bezrobotne (kobiety i mężczyźni), poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej oraz ich otoczenie (najbliższa rodzina, dzieci i współmałżonkowie)

Wybór grupy docelowej został ograniczony do osób korzystających ze świadczeń Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, którzy są zaliczeni do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wymagają stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem. Możliwe jest to m.in. poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych. Osoby należące do grupy docelowej charakteryzują się potrzebami w takim właśnie zakresie.

Rekrutacja uczestników odbyła się na podstawie danych zawartych w wywiadach środowiskowych połączonych z analizą społeczno-ekonomiczną klientów MGOPS-u realizowanych przez pracowników socjalnych i zatwierdzanych przez kierownika jednostki. Podczas rekrutacji stosowano wobec beneficjentów ostatecznych polityki równości szans, w tym równości ze względu na wiek, płeć, rasę, niepełnosprawność oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Dla zwiększenia szans pełnej realizacji projektu utworzona została również lista rezerwowa klientów ośrodka, z którymi będą mogły zostać podpisane kontrakty socjalne.

W ramach realizacji projektu z klientami Ośrodka podpisanych zostało 19 kontraktów socjalnych, które zakładają:

  • skierowanie na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,
  • przeprowadzenie terapii rodzinnej z pedagogiem,
  • przeprowadzenie doradztwa prawnego,
  • przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych,
  • sfinansowanie wyjazdów na kolonie dzieci osób uczestniczących w projekcie.

Efektem realizacji projektu będzie objęcie 19 osób - klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, kontraktami socjalnymi, które mają doprowadzić do zwiększenia poczucia własnej wartości oraz nabycia nowych umiejętności społecznych, a także wzrostu samoświadomości oraz poczucia własnej pozycji zawodowej.

Dzięki realizacji projektu, osoby w nim uczęszczające będą miały możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych, co będzie miało wpływ na zwiększenie ich szans na rynku pracy oraz wpłynie na przyjęcie aktywnej postawy w pokonywaniu dotychczasowych trudności życiowych.

do góry
Projekt i wykonanie INESA