Realizacja projektu Nasza szansa - 2012

CEL PROJEKTU
Piechowice są miastem w powiecie jeleniogórskim o liczbie mieszkańców  6 519, w tym, według diagnozy wykonanej przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach w 2011 roku 640 mieszkańców to osoby korzystające z pomocy.
Według danych PUP Jelenia Góra na koniec 2011 roku na terenie Piechowic były 311 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy , w tym 153 kobiety; 141 z tych osób to osoby długotrwale bezrobotne, w tym 90 osób bez żadnych kwalifikacji. Brak zatrudnienia to jeden z podstawowych powodów korzystania z OPS. W wyniku analizy dokumentów 50% środowisk objętych pomocą wskazuje na trudną sytuację osób bez pracy, o niskich dochodach.

Brak pracy jest doświadczeniem destrukcyjnym, powodującym bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości. Wymienione czynniki determinuje zła sytuacja finansowa i powoduje uzależnienie od OSP. Bariery te wskazują na konieczność objęcia osób kompleksowym systemem wsparcia. Sytuacja taka powoduje, że środowiska te należy zaliczyć do wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Barierą dla mężczyzn jest brak miejsc pracy dla osób z niskim wykształceniem, dla których przeszkodą nie do przebycia jest również bariera mobilności. W związku z tym, że w ubiegłym roku większy nacisk położony był na bezrobotne kobiety, w tym roku większy nacisk położony jest na mężczyzn, którzy z powodu braku kwalifikacji nie mogą znaleźć zatrudnienia. Rosnącym problemem w podjęciu zatrudnienia jest konieczność opieki nad osobą zależną, w tym nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Innym zabiegiem psychologicznym, będącym sposobem radzenia sobie osoby nie posiadającej zatrudnienia jest utrwalenie we własnej świadomości schematu dnia, w którym nie ma miejsca na jakiekolwiek obowiązki, wynikające z funkcjonowania w społeczeństwie. Rutynowo wykonywane czynności stają się z biegiem czasu coraz trudniejsze, a także trwają coraz dłużej. Dzieje się tak w wyniku obniżenia sprawności psychomotorycznej i braku koncentracji. Jednocześnie obniża się samoocena osoby niepracującej, co w konsekwencji prowadzi do nadwrażliwości na ocenę innych.
W efekcie tego zaczyna u niej dominować poczucie wyobcowania, braku przynależności do społeczeństwa (izolacji społecznej).

Psychospołeczne skutki braku pracy, towarzyszące osobom wykluczonym społecznie to często różnego typu zaburzenia psychiczne i lękowe. Dlatego w projekcie ujęte też są warsztaty nakierowane na to, aby wzmacniać obniżone poczucie własnej wartości, występujące wśród większości z uczestników. Osobom takim konieczne jest również pokazanie nowych metod poszukiwania pracy oraz przypomnienie jak powinno wyglądać przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do pracy, co osoby objęte kontraktem socjalnym będą miały okazję przećwiczyć na warsztatach.

W celu rozbudzenia w uczestnikach projektu chęci do podjęcia zatrudnienia zorganizowane zostaną prace społecznie użyteczne, dzięki którym osoby te będą miały możliwość częściowego usamodzielnienia się bez utraty świadczeń z pomocy społecznej. Dochody z prac społecznie użytecznych nie mają wpływu na wysokość pomocy finansowej otrzymywanej z OPS i w związku z tym osoby biorące w nich udział czują się bezpieczniej, a w przyszłości będą miały większe szanse na przyjęcie na prace interwencyjne lub zatrudnienie w Zakładzie Usług Komunalnych. Przed podjęciem zatrudnienia poznają zasady BHP i ppoż.

Ważnym elementem w realizacji projektu będzie zatrudnienie pracownika socjalnego, który zajmie się między innymi pomocą przy realizacji kontraktów socjalnych podpisywanych w ramach projektu. Zatrudnienie pracownika to wymóg narzucony przez ustawę o pomocy społecznej, usprawni to pracę Ośrodka, oraz  zmniejszy ilość podopiecznych przypadających na jednego pracownika socjalnego.
Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy oraz wychodząc naprzeciw uwagom zgłaszanym przez mieszkańców gminy, Ośrodek zorganizował kursy umożliwiające zdobycie kwalifikacji dających możliwość zatrudnienia adekwatnych do potrzeb.
Gmina posiada Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, została ona przyjęta Uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 225/XXXVIII/2009 dnia 26 marca 2009 roku.

GRUPY DOCELOWE

Projektem zostanie objętych 13 osób będących w wieku aktywności zawodowej,  korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach, zagrożonych wykluczeniem społecznych z powodu bezrobocia oraz z powodu opieki nad osobą zależną ; 4 kobiety i 9 mężczyzn, w tym 8 osób nowych (3 kobiety i 5 mężczyzn).
Na podstawie diagnozy określono potrzeby i oczekiwania uczestników. Potrzeby: poprawa sytuacji materialnej, podwyższenie samooceny. Oczekiwania: podwyższenie kwalifikacji zawodowych i pomoc w zdobyciu pracy, polepszenie sytuacji materialnej. Barierą w ukończeniu ścieżki wsparcia jest brak dyscypliny ze strony uczestników.

DZIAŁANIA

Zadanie 1.  Aktywna integracja
Zostało podpisanych 13 kontraktów socjalnych, w ramach których osoby objęte kontraktem skorzystają ze szkoleń, podejmą pracę w ramach prac społecznie użytecznych oraz skorzystają z pracy socjalnej. Klienci zostaną objęci instrumentami aktywnej integracji:

  1. Trening kompetencji społecznych, które łączą w sobie instrument aktywizacji zawodowej  (1F - usługi wspierające aktywizację zawodową; organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego) oraz aktywizacji społecznej (4L - organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.
  2. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej: Kurs komputerowy dla 3 osób oraz kurs BHP i ppoż dla 10 osób (2C - skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową ).
  3. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej: (3F - sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych, kosztów zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych) - zajęcia rehabilitacyjne dla 3 matek z dziećmi niepełnosprawnymi - rehabilitacja ruchowa oraz dostosowująca dziecko do życia codziennego w zależności od potrzeb dziecka. Matka czynnie uczestnicząc w rehabilitacji nauczy się jak ma pracować z dzieckiem w domu ( zajęcia 4 razy w tygodniu przez 2 miesiące ( 8 tygodni)(lipiec, sierpień, wrzesień, październik).
  4. Instrumenty aktywizacji zawodowej (1F usługi wspierające aktywizację zawodową; organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym trenera pracy, doradcy zawodowego) - porady doradcy zawodowego dla 13 uczestników projektu w okresie od maja do lipca po 10 godzin porad indywidualnych . Analiza możliwości zatrudnienia w zależności od wykształcenia i sytuacji rodzinnej.

Zostały pokryte koszty badań lekarskich medycyny pracy dla osób zatrudnionych na pracach społecznie użytecznych, koszty dojazdu na badania w postaci zakupu biletów jednorazowego przejazdu.
W szkoleniach weźmie udział 4 kobiety i 9 mężczyzn - łącznie 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku z terenu Piechowic oraz 3 osoby nieaktywne zawodowo. Każdy z uczestników zostanie objęty co najmniej trzema instrumentami aktywnej integracji. Zajęcia odbędą się na terenie miasta, w sali Urzędu Miasta. Są opłacone składki zdrowotne dla 10 uczestników projektu w okresie od kwietnia do września. Są również pokrywane koszty dojazdów na badania lekarskie oraz do PUP Jelenia Góra w celu dopełnienia formalności związanych z projektem. Zakupione zostały kamizelki ochronne oraz rękawiczki ochronne dla 10 osób.
w ramach zadanie zostaną wytworzone produkty:
- kurs komputerowy dla 3 osób - lista obecności po zakończeniu zajęć (dokumentacja projektu)
- trening kompetencji społecznych dla 13 osób - lista obecności po zakończeniu zajęć (dokumentacja projektu)
- 10 certyfikatów o ukończeniu kursu BHP i ppoż - po zakończeniu zajęć(dokumentacja projektu) ,
Realizacja szkoleń zostanie zlecona firmie zewnętrznej z powodu braku wykwalifikowanej kadry w Ośrodku, mogącej prowadzić szkolenia. Firma zostanie wyłoniona w trakcie postępowania w formie zapytania o cenę.
Proponowane instrumenty są odpowiedzią na indywidualne potrzeby osób objętych projektem.
Oświadczmy, że MOPS jest gotowy do realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej - skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, jednak żaden z klientów nie zgłaszał takiego zapotrzebowania.
Wykonanie szkoleń zostanie zlecone firmie zewnętrznej.

Zadanie 2. Praca socjalna
Działanie zostanie zrealizowane poprzez kontynuację zatrudnienia pracownika socjalnego, który był zatrudniony w ubiegłych latach.

Zadanie 3. Prace społecznie użyteczne

Dla osób objętych kontraktami są zorganizowane prace społecznie użyteczne. 10 osób zajmuje się pracami porządkowymi na terenie gminy, w tym w jednostkach oświatowych i ZUK-u. Prace odbywają się będą przez 6 miesięcy od kwietnia do września. Każdy z uczestników będzie miał do przepracowania 10 godzin tygodniowo, wykonując prace wyznaczone przez jednostkę, do której został oddelegowany. Prace obejmą sprzątanie i pielęgnację terenów zielonych, boisk szkolnych oraz terenów przyległych, w razie potrzeb sprzątanie szkoły. Zakres obowiązków podmiotów nadzorujących prowadzenie prac ujęte będzie w zawartym porozumieniu. Nadzorem nad pracującymi zajmie się wyznaczony pracownik socjalny, który będzie odpowiedzialny za listy obecności, kontakty z partnerami, w tym z PUP, nadzór nad obecnościami oraz sporządzaniem sprawozdań dla koordynatora z przebiegu prac.
- 6 list obecności z każdego miesiąca prowadzenia prac społecznie użytecznych w dokumentacji projektu .

Zadanie 4. Zarządzenia projektem

W ramach tego zadania został założony wyodrębniony rachunek bankowy na potrzeby projektu. Obsługą projektu zajmuje się koordynator projektu- osoba zatrudniona w Ośrodku na etat, oraz Kierownik jednostki, który zajmuje się realizacją zadań zawartych w programie, w tym nadzorem nad pracą koordynatora oraz całością projektu. Prowadzona jest bieżąca obsługa projektu tj. wszystkie działania dotyczące obsługi beneficjentów ostatecznych, obsługa finansowo-księgowa, bieżący monitoring projektu.

POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I ZARZĄDZENIE PROJEKTEM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej aplikował o środki z EFS w roku 2008, 2009 i 2010 oraz zrealizował projekt systemowy "Nowa Szansa". Łączne wydatki projektu wyniosły 270 831,05 zł. 26 osób ukończyło projekt zgodnie z zaplanowaną ścieżką, jedna z osób przerwała udział w projekcie.

W roku 2008 podpisano 11 kontraktów socjalnych, w tym jedna z osób przerwała udział w projekcie. Zostały przeprowadzone szkolenia kucharz małej gastronomii oraz tworzenie spółdzielni socjalnej, uczestnicy zostali objęci badaniami lekarza medycyny pracy. Wartość projektu 91 120,90 r. Rezultatem projektu jest stworzenie pracowników przygotowanych do pracy jako kucharz, umiejących utworzyć i prowadzić spółdzielnię socjalną.

W 2009 roku podpisano 10 kontraktów socjalnych. Zostały przeprowadzone kursy: Trening Skutecznego Rodzica, spotkania z doradcą zawodowym, prawnikiem, trening kompetencji społecznych oraz kurs komputerowy. Wartość projektu 95 953,56 zł. Rezultatem projektu jest pomoc rodzicom mającym problemy wychowawcze oraz pokazanie nowoczesnych metod poszukiwania pracy - internet.

W 2010 roku podpisano 12 kontraktów socjalnych. Przeprowadzono kursy: warsztaty rozwoju osobistego, kurs języka niemieckiego, kurs opiekuna osoby starszej oraz kurs prawa jazdy kategorii B. 12 osób zostało objętych badaniami lekarza medycyny pracy. Wartość projektu 107 698,00 zł.

Rezultatem projektu jest wykształcenie 6 osób jako opiekun osoby starszej, 12 osób z podstawową znajomością języka niemieckiego. 6 osób przeszło kurs prawa jazdy kategorii B.

W 2008 roku złożony został wniosek konkursowy w partnerstwie projektowym z OSP Piechowice;

W ostatnich latach Ośrodek organizował oraz współorganizował projekty o podobnym charakterze, takie jak: "Wigilia dla samotnych", "Śniadanie wielkanocne", "Pierwsza Gwiazdka", "Piechowiczanie dzieciom", "Dzień Dziecka".

Budżet Ośrodka w 2011 roku bez zasiłków i świadczeń wyniósł 4464 999,55 zł.

Ośrodek spełnia wymóg organizacyjny dot. zatrudnienia pracownika socjalnego.

Realizacją i zarządzaniem projektem będzie zajmował się 6 osobowy zespół. Kierownik MOPS będzie odpowiadał za całokształt projektu oraz będzie zajmował się doradztwem beneficjentom. Koordynator będzie odpowiedzialny za prawidłową realizację działań zgodnie z harmonogramem i budżetem, monitoring i sprawozdawczość. Obsługę księgową projektu będzie prowadziła księgowa zatrudniona na umowę o pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Trzech pracowników socjalnych odpowiedzialnych będzie za kontrakty socjalne z beneficjentami, rekrutację uczestników oraz bieżący monitoring. Ponadto pracownik socjalny zatrudniony ze środków EFS zostanie koordynatorem prac społecznie użytecznych, będzie on odpowiedzialny nad przebiegiem prac, listami obecności, sporządzeniem sprawozdań i kontaktem z partnerami. Dodatkowe obowiązki wykonywane w ramach zaplanowanego wynagrodzenia.

Ośrodek przeznaczył jedno z pomieszczeń, jako biuro projektowe, w którym odbywać się będą zebrania zespołu projektowego oraz podpisywanie i kontrolowanie realizacji kontraktów socjalnych. Planowane są spotkania zespołu w pierwszym tygodniu miesiąca, na których omawiane będą plany na nadchodzący miesiąc, problemy z realizacją projektu oraz inne sprawy. Ze spotkań będą sporządzane notatki, które będą miały za zadanie monitorowanie przebiegu projektu oraz bieżące wychwytywanie problemów w realizacji oraz ich naprawę.

Monitoring realizacji projektu będzie odbywał się na bieżąco poprzez :

- sprawdzanie obecności na zajęciach oraz na pracach społecznie użytecznych,

- sprawdzanie realizacji zadań merytorycznych,

- zebrania zespołu projektowego, na których omawiana będzie realizacja projektu, problemy w trakcie realizacji zadań. Będzie sporządzany protokół z zebrania. Po upływie miesiąca sporządzany będzie raport, w którym będą opisane zrealizowane zadania oraz plany na miesiąc przyszły.

Planowany jest druk ulotek informacyjnych dotyczących realizowanych zadań w 2011 roku, celem zapoznania mieszkańców gminy z projektem. Ulotki zostaną umieszczone w instytucjach użyteczności publicznej na terenie miasta oraz w miejscu prowadzenia szkoleń. W siedzibie MOPS oraz sali zajęć zostaną zawieszone plakaty informacyjne o projekcie.

W listopadzie zostanie zorganizowane spotkanie z władzami miasta oraz instytucją prowadzącą szkolenia, na którym zostaną uroczyście rozdane zaświadczenia o ukończeniu kursów.

W sprawie organizacji prac społecznie użytecznych oraz współpracy pomiędzy PUP Jelenia Góra a MOPS Piechowice, władze Gminy zawarły porozumienia ze Starostą Jeleniogórskim w ramach których uwzględniono:

  • Gminny plan potrzeb w zakresie organizowania prac społeczne użytecznych na rok 2011

  • Możliwość aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

  • Tryb organizacji prac społecznie użytecznych.

do góry
Projekt i wykonanie INESA