Realizacja projektu Nasza szansa - 2013-2014

CEL PROJEKTU


Piechowice są miastem w powiecie jeleniogórskim o liczbie mieszkańców  6 372, w tym, według diagnozy wykonanej przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach w 2012 roku 488 mieszkańców to osoby korzystające z pomocy.
Według danych PUP Jelenia Góra na koniec 2012 roku na terenie Piechowic były 353 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy , w tym 172 kobiety; 159 z tych osób to osoby długotrwale bezrobotne, w tym 45 osób bez żadnych kwalifikacji. Brak zatrudnienia to jeden z podstawowych powodów korzystania z OPS. W wyniku analizy dokumentów 50% środowisk objętych pomocą wskazuje na trudną sytuację osób bez pracy, o niskich dochodach. Brak pracy jest doświadczeniem destrukcyjnym, powodującym bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości. Wymienione czynniki determinuje zła sytuacja finansowa i powoduje uzależnienie od OSP. Bariery te wskazują na konieczność objęcia osób kompleksowym systemem wsparcia. Sytuacja taka powoduje, że środowiska te należy zaliczyć do wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Barierą dla mężczyzn jest brak miejsc pracy dla osób z niskim wykształceniem, dla których przeszkodą nie do przebycia jest również bariera mobilności. W związku z tym, że na terenie gminy więcej jest bezrobotnych mężczyzn oraz więcej mężczyzn wyraziło zainteresowanie uczestnictwem w projekcie projektem zostanie objętych 7 mężczyzn i 3 kobiety (4 nowe osoby i 6 powracających) w 2013 roku oraz 6 osób nowych w 2014 roku. Łącznie projektem zostanie objętych 16 osób.
Innym zabiegiem psychologicznym, będącym sposobem radzenia sobie osoby nie posiadającej zatrudnienia jest utrwalenie we własnej świadomości schematu dnia, w którym nie ma miejsca na jakiekolwiek obowiązki, wynikające z funkcjonowania w społeczeństwie. Rutynowo wykonywane czynności stają się z biegiem czasu coraz trudniejsze, a także trwają coraz dłużej. Dzieje się tak w wyniku obniżenia sprawności psychomotorycznej i braku koncentracji. Jednocześnie obniża się samoocena osoby niepracującej, co w konsekwencji prowadzi do nadwrażliwości na ocenę innych.
W efekcie tego zaczyna u niej dominować poczucie wyobcowania, braku przynależności do społeczeństwa (izolacji społecznej).
Psychospołeczne skutki braku pracy, towarzyszące osobom wykluczonym społecznie to często różnego typu zaburzenia psychiczne i lękowe. Dlatego w projekcie ujęte też są warsztaty nakierowane na to, aby wzmacniać obniżone poczucie własnej wartości, występujące wśród większości z uczestników. Osobom takim konieczne jest również pokazanie nowych metod poszukiwania pracy oraz przypomnienie jak powinno wyglądać przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do pracy, co osoby objęte kontraktem socjalnym będą miały okazję przećwiczyć na warsztatach.
W celu rozbudzenia w uczestnikach projektu chęci do podjęcia zatrudnienia zorganizowane zostaną prace społecznie użyteczne, dzięki którym osoby te będą miały możliwość częściowego usamodzielnienia się bez utraty świadczeń z pomocy społecznej. Dochody z prac społecznie użytecznych nie mają wpływu na wysokość pomocy finansowej otrzymywanej z OPS i w związku z tym osoby biorące w nich udział czują się bezpieczniej, a w przyszłości będą miały większe szanse na przyjęcie na prace interwencyjne lub zatrudnienie w Zakładzie Usług Komunalnych.
Przed podjęciem zatrudnienia poznają zasady BHP i ppoż.

Ważnym elementem w realizacji projektu będzie zatrudnienie pracownika socjalnego, który zajmie się między innymi pomocą przy realizacji kontraktów socjalnych podpisywanych w ramach projektu. Zatrudnienie pracownika to wymóg narzucony przez ustawę o pomocy społecznej, usprawni to pracę Ośrodka, oraz  zmniejszy ilość podopiecznych przypadających na jednego pracownika socjalnego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy oraz wychodząc naprzeciw uwagom zgłaszanym przez mieszkańców gminy, Ośrodek zorganizował kursy umożliwiające zdobycie kwalifikacji dających możliwość zatrudnienia adekwatnych do potrzeb.
Gmina posiada Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2013, została ona przyjęta Uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 225/XXXVIII/2009 dnia 26 marca 2009 roku. Gmina jest w trakcie przygotowywania strategii na kolejne lata. Przewidywany termin przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych od 2014 roku to listopada 2013 r.

GRUPY DOCELOWE

 

Wsparciem zostanie objętych 16 osób bezrobotnych, w  wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym 2 osoby niepełnosprawne. W 2013 roku projekcie weźmie udział 6 osób powracających do projektu i 4 osoby nowe ( 3 kobiety - 2 nowe oraz 7 mężczyzn - 2 nowych). Z powodu braku zainteresowania taką formą wsparcia postanowiono objąć projektem osoby powracające. Osoby, które powróciły do projektu nie zostały zakwalifikowane na prace interwencyjne i zatrudnienie w ZUK z powodu braku miejsc. Praca w ramach prac społecznie użytecznych jest dla tych osób okresem próbnym przed przyjęciem do pracy w roku 2014.  W 2014 roku projektem zostanie objętych 6 osób, które jeszcze nie uczestniczyły w projekcie.
Etap I - zostanie sporządzona przez pracowników socjalnych lista osób korzystających z pomocy Ośrodka, którzy są zarejestrowani jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i  mogliby uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych, oraz osób, które korzystają ze świadczeń pielęgnacyjnych na dziecko.
Etap II - pracownicy socjalni przeprowadzą indywidualne rozmowy z wytypowanymi w pierwszym etapie osobami, podczas których zostaną przedstawione szczegółowe warunki udziału w projekcie, wymagania względem przyszłych uczestników oraz korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie.
Takie działanie rekrutacyjne wyłonią w 2013 roku grupę 10 osób w tym 1 osobę niepełnosprawną, które złożyły stosowne oświadczenia - uczestników projektu oraz listy osób zaliczonych do grupy rezerwowej. W pierwszej kolejności do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które nie brały wcześniej udziału w projektach. Decyzja o zakwalifikowaniu tych osób zostanie podjęta na podstawie opinii pracowników socjalnych o problemach tych osób z podjęciem zatrudnienia. Etap rekrutacji zakończy się w marcu podpisaniem kontraktów socjalnych w wybranymi osobami oraz spisaniem listy rezerwowej.
Oświadczamy, że grupa docelowa będzie podlegała konsultacją z PUP Jelenia Góra w sposób przesyłania listy osób wytypowanych i skierowań do kontraktów socjalnych.
Na podstawie diagnozy określono potrzeby i oczekiwania uczestników. Potrzeby: poprawa sytuacji materialnej, podwyższenie samooceny. Oczekiwania: podwyższenie kwalifikacji zawodowych i pomoc w zdobyciu pracy, polepszenie sytuacji materialnej. Barierą w ukończeniu ścieżki wsparcia jest brak dyscypliny ze strony uczestników.
W 2014 roku nastąpi ponowna rekrutacja na takich samych zasadach i zostanie wyłoniona grupa 6 osób nowych (2 kobiety i 4 mężczyzn) w tym 1 osoba niepełnosprawna na podstawie oświadczenia.
Liczba osób objętych wsparciem w wieku 15-30 lat objętych wsparciem w projekcie wynosi 3 osoby w 2013 i 3 osoby w 2014 roku co stanowi 37,50% wszystkich uczestników projekty, przy czym udział w tej grupie osób w projekcie jest co najmniej na poziomie odpowiadającym udziałowi tej grupy wśród klientów OPS ogółem.  Liczba osób w wieku 15-30 będących klientami OPS wynosi 52. Liczba wszystkich klientów OPS wynosi 226 (liczba klientów OPS wyliczona zgodnie z metodologią zalecaną przez IW) Proporcja osób  w wieku 15-30 będących klientami OPS w stosunku do ogólnej liczby klientów wynosi 23%.


DZIAŁANIA


Aktywna integracja
Zostanie podpisanych 10 kontraktów socjalnych w 2013 roku i 6 w 2014 roku, w ramach których osoby objęte kontraktem skorzystają ze szkoleń, podejmą pracę w ramach prac społecznie użytecznych oraz skorzystają z pracy socjalnej. Klienci zostaną objęci co najmniej trzema instrumentami aktywnej integracji:
1. Trening kompetencji społecznych (instrument aktywizacji społecznej 4J - organizacja i finansowanie treningów kompetencji społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej grupę lub klub)
2. Zajęcia z doradcą zawodowym (Instrument aktywizacji zawodowej 1F - usługi wspierające aktywizację zawodową; organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego)
Instrumentem aktywizacji edukacyjnej(2C skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową, dostosowanym do indywidualnych potrzeb osób objętych wsparciem.
Proponowane wsparcie odpowiada na indywidualne potrzeby wszystkich uczestników projektu.
Zostaną pokryte koszty badań lekarskich medycyny pracy dla osób zatrudnionych na pracach społecznie użytecznych, koszty dojazdu na badania oraz kosztów dojazdu do PUP Jelenia Góra w postaci zakupu biletów jednorazowego przejazdu.
W szkoleniach weźmie udział 5 kobiet i 11 mężczyzn - łącznie 16 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku z terenu Piechowic. Zostaną opłacone składki zdrowotne dla 16 uczestników projektu w okresie trwania prac społecznie użytecznych. Będą również pokryte koszty dojazdów na badania lekarskie oraz do PUP Jelenia Góra w celu dopełnienia formalności związanych z projektem. Zakupione zostaną kamizelki ochronne oraz rękawiczki ochronne dla 16 osób.
w ramach zadanie zostaną wytworzone produkty:
-  lista obecności po zakończeniu zajęć (dokumentacja projektu)
- 13 certyfikatów o ukończeniu szkoleń  - (dokumentacja projektu) ,
Realizacja szkoleń zostanie zlecona firmie zewnętrznej z powodu braku wykwalifikowanej kadry w Ośrodku, mogącej prowadzić szkolenia. Firma zostanie wyłoniona w trakcie postępowania w formie zapytania o cenę.
Proponowane instrumenty są odpowiedzią na indywidualne potrzeby osób objętych projektem.

Praca socjalna
Działanie zostanie zrealizowane poprzez kontynuację zatrudnienia pracownika socjalnego, który był zatrudniony w ubiegłych latach. Spełnił on wymagania Ośrodka i została przedłużona umowa o pracę.  Ze środków projektu zostaną opłacane całkowite koszty zatrudnienia pracownika socjalnego.
Za podpisanie kontraktu socjalnego zostaną wypłacone dodatki dla dwóch pracowników socjalnych.
Produkty wytworzone w ramach zadania:
- podpisanie 16 kontraktów socjalnych - po zakończeniu projektu na podst. dokumentacji projektu,

Prace społecznie użyteczne
Dla osób objętych kontraktami będą zorganizowane prace społecznie użyteczne. 16 osób zajmie się pracami porządkowymi na terenie gminy, w tym w jednostkach oświatowych i ZUK-u. Prace odbywać się będą przez 6 miesięcy od kwietnia do września. Każdy z uczestników będzie miał do przepracowania 10 godzin tygodniowo, wykonując prace wyznaczone przez jednostkę, do której został oddelegowany. Prace obejmą sprzątanie i pielęgnację terenów zielonych, boisk szkolnych oraz terenów przyległych, w razie potrzeb sprzątanie szkoły. Zakres obowiązków podmiotów nadzorujących prowadzenie prac ujęte będzie w zawartym porozumieniu. Nadzorem nad pracującymi zajmie się wyznaczony pracownik socjalny, który będzie odpowiedzialny za listy obecności, kontakty z partnerami, w tym z PUP, nadzór nad obecnościami oraz sporządzaniem sprawozdań dla koordynatora z przebiegu prac.
- 12 list obecności z 2 lat realizacji projektu .
Zadanie będzie również realizowane w takiej formie w 2014 roku przez 6 osób.

Zasiłki i pomoc w naturze
10 osób objętych projektem zostanie objętych pomocą finansową w formie zasiłków celowych w 2013 roku i 6 osób w 2014 roku.
- 2 listy wypłat zasiłków.

POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I ZARZĄDZENIE PROJEKTEM

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej aplikował o środki z EFS w roku 2008 - 2012 oraz zrealizował projekt systemowy "Nowa Szansa". Łączne wydatki projektu wyniosły 443 417,15 zł. 47 osób ukończyło projekt zgodnie z zaplanowaną ścieżką, jedna z osób przerwała udział w projekcie.
W roku 2008 podpisano 11 kontraktów socjalnych, w tym jedna z osób przerwała udział w projekcie. Zostały przeprowadzone szkolenia kucharz małej gastronomii oraz tworzenie spółdzielni socjalnej, uczestnicy zostali objęci badaniami lekarza medycyny pracy. Wartość projektu 91 120,90 r. Rezultatem projektu jest stworzenie pracowników przygotowanych do pracy jako kucharz, umiejących utworzyć i prowadzić spółdzielnię socjalną.
W 2009 roku podpisano 10 kontraktów socjalnych. Zostały przeprowadzone kursy: Trening Skutecznego Rodzica, spotkania z doradcą zawodowym, prawnikiem, trening kompetencji społecznych oraz kurs komputerowy. Wartość projektu 95 953,56 zł. Rezultatem projektu jest pomoc rodzicom mającym problemy wychowawcze oraz pokazanie nowoczesnych metod poszukiwania pracy - internet.
W 2010 roku podpisano 12 kontraktów socjalnych.  Przeprowadzono kursy: warsztaty rozwoju osobistego, kurs języka niemieckiego, kurs opiekuna osoby starszej oraz kurs prawa jazdy kategorii B. 12 osób zostało objętych badaniami lekarza medycyny pracy. Wartość projektu 107 698,00 zł.
Rezultatem projektu jest wykształcenie 6 osób jako opiekun osoby starszej, 12 osób z podstawową znajomością języka niemieckiego. 6 osób przeszło kurs prawa jazdy kategorii B.
W 2011 roku przeprowadzono warsztaty rozwoju osobistego, zajęcia z doradcą zawodowym oraz kurs BHP. W 2012 roku prowadzono Prace społecznie użyteczne, osoby przeszły kurs BHP, warsztaty rozwoju osobistego.
W 2008 roku złożony został wniosek konkursowy w partnerstwie projektowym z OSP Piechowice;

W ostatnich latach Ośrodek organizował oraz współorganizował projekty o podobnym charakterze, takie jak: "Wigilia dla samotnych", "Śniadanie wielkanocne", "Pierwsza Gwiazdka", "Piechowiczanie dzieciom", "Dzień Dziecka" oraz "Mikołaj w mieście".


Kierownik będzie odpowiadał za całokształt projektu. Koordynator będzie odpowiedzialny za prawidłową realizację działań zgodnie z harmonogramem i budżetem, monitoring i sprawozdawczość. Obsługę księgową projektu będzie prowadziła księgowa zatrudniona na umowę o pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Dwóch pracowników socjalnych odpowiedzialnych będzie za kontrakty socjalne z beneficjentami, rekrutację uczestników oraz bieżący monitoring. Ponadto pracownik socjalny zatrudniony ze środków EFS zostanie koordynatorem prac społecznie użytecznych, będzie on odpowiedzialny nad przebiegiem prac, listami obecności, sporządzeniem sprawozdań i kontaktem z partnerami. Dodatkowe obowiązki wykonywane w ramach zaplanowanego wynagrodzenia.
Ośrodek przeznaczył jedno z pomieszczeń, jako biuro projektowe, w którym odbywać się będą zebrania zespołu projektowego oraz podpisywanie i kontrolowanie realizacji kontraktów socjalnych. Planowane są spotkania zespołu w pierwszym tygodniu miesiąca, na których omawiane będą plany na nadchodzący miesiąc, problemy z realizacją projektu oraz inne sprawy. Na spotkaniach pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn.  Ze spotkań będą sporządzane notatki, które będą miały za zadanie monitorowanie przebiegu projektu oraz bieżące wychwytywanie problemów w realizacji oraz ich naprawę.


Monitoring realizacji projektu będzie odbywał się na bieżąco poprzez :
- sprawdzanie obecności na zajęciach oraz na pracach społecznie użytecznych,
- sprawdzanie realizacji zadań merytorycznych,
- zebrania zespołu projektowego, na których omawiana będzie realizacja projektu, problemy w trakcie realizacji zadań. Będzie sporządzany protokół z zebrania. Po upływie miesiąca sporządzany będzie raport, w którym będą opisane zrealizowane zadania oraz plany na miesiąc przyszły.


W listopadzie zostanie zorganizowane spotkanie z władzami miasta oraz instytucją prowadzącą szkolenia, na którym zostaną uroczyście rozdane zaświadczenia o ukończeniu kursów.
W czasie trwania projektu będą prowadzone działania promocyjne poprzez dystrybucję ulotek i rozwieszanie plakatów oraz informacje na stronie internetowej.
Prowadzenie szkoleń i warsztatów zostanie zlecone firmie zewnętrznej, ponieważ Ośrodek nie posiada odpowiedniej kadry ani zaplecza do prowadzenia szkoleń.

do góry
Projekt i wykonanie INESA