Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, które nie są one same w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych jak również umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar przyznanych świadczeń są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Jednym z najważniejszych narzędzi pracy pracownika socjalnego jest praca socjalna. Pracownik socjalny udziela porad i wskazówek dotyczących uzyskania innych świadczeń mających na celu poprawę sytuacji socjalno-bytowej, aktywizuje do podjęcia pracy. W sposób skuteczny posługuje się przepisami prawa w realizacji tych zadań. Również udziela poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i uzyskania pomocy przez inne właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe, które wspierają osoby i rodziny wymagające wsparcia lub interwencji.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj.Dz. U. Z 2016r. poz. 930 z późn. zm.)

 

Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osobom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała i ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały statut uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.

 

Kryteria dochodowe

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. ( Dz. U z 2012r. poz. 823) w sprawie zweryfikowanych kwot kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dniem 1 października 2012r. ustala się następujące kryteria dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł,
 • dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

 • Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 • W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji miedzy udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuacją życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe , w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości , można odmówić przyznania świadczenia.

 

Rodzaje świadczeń, z których mogą korzystać osoby i rodziny

 

Świadczenia pieniężne

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się,
 • pomoc dla rodzin zastępczych
 • pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki,
 • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców.

Świadczenia niepieniężne

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowy,
 • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • pomoc rzeczowa na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • dożywianie dzieci,
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • mieszkania chronione,
 • opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej,
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno - opiekuńcze.

 

do góry
Projekt i wykonanie INESA