Dodatek gazowy

REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH

Uprawnionymi do refundacji podatku VAT będą odbiorcy paliw gazowych, spełniający kryterium dochodowe, wykorzystujący jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi dostarczanymi za pomocą sieci gazowej, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 21.12.2022 roku, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

KRYTERIUM DOCHODOWE:   

Refundacja podatku VAT przysługiwać będzie osobom, których przeciętny miesięczny dochód (według przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty:    1. 2100 złotych - w gospodarstwie domowym jednoosobowym        2. 1500 złotych - w gospodarstwie domowym wieloosobowym    Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1. 2021 roku - w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.;    2. 2022 roku - w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o refundację podatku VAT
 2. Faktury dokumentujące dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
 3. Dowód uiszczenia zapłaty za ww. faktury
 4. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny:
  • oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • oświadczenie, zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,
  • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
 5. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik rozpatrujący wniosek może domagać się takiego dokumentu.

TERMIN:

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych składają wniosek o refundację podatku VAT na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:   

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.     
Odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT - wymagają wydania decyzji.

Organ rozpatrujący wniosek przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.     W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, organ rozpatrujący, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

TRYB ODWOŁAWCZY:   

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA:

    1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2024.303);
    2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.2024.266);
    3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów  (Dz.U.2023.2496);
    4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych    (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.).

do góry
Projekt i wykonanie INESA