Aktualności

Informacje dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach informuje, że z dniem 17 marca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zmiana polega na tym, że w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. poz. 1741) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650), zwanej dalej „ustawą”.”

Powyższa zmiana oznacza, że osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, którym na miesiące styczeń, luty, marzec 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie, zostanie z urzędu zmieniona decyzja do końca grudnia 2014 roku.

Ponadto informujemy, że trwają prace nad projektem ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 5 lutego 2014 r.

Projektowana regulacja określa m.in. zakres i szczegółowe warunki ustalania i przyznawania zasiłków osobom, którym prawo do  świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy nowelizującej oraz kwestie intertemporalne z tym związane.


Zasiłki dla opiekunów, przyznawane na podstawie projektu przysługiwać będą w wysokości 520 zł miesięcznie, za okresy po dniu 30 czerwca 2013 r., w których osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w dniu 31 grudnia 2012 r. i nie miała ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, po wejściu w życie w/wym ustawy, poinformuje w formie pisemnej osoby, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w lipcu 2013 o konieczności ponownego złożenia wniosków w celu uzyskania wszczęcia postępowania w sprawie utraconego świadczenia pielęgnacyjnego.

do góry
Projekt i wykonanie INESA