Program Dobry Start

 

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

dobry-start-logo

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę ucząca się 20 roku życia
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Kiedy świadczenie nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  • na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. "zerówka") w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego
  • studentom, uczniom szkół policealnych i uczniom szkół dla dorosłych.

 

Jak dostać świadczenie?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

  • od 1 lipca do 30 listopada drogą elektroniczną poprzez stronę ministerstwa rodziny-empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną
  • od 1 sierpnia do 30 listopada drogą tradycyjną (papierową) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach

 

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny otrzymają świadczenie nie później niż do dnia 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach w terminie maksymalnie 2 miesięcy od złożenia wniosku.

 

Uproszczona procedura
W programie „Dobry Start" obowiązuje uproszczona procedura. Zrezygnowano z konieczności wydawania i doręczania decyzji administracyjnej.
Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście.

Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

do góry
Projekt i wykonanie INESA